شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ قطعه نوني خواهم خريد خواهم انداخت به آب تا مگر خيس شود بخورم سال تا سال
ساعت دماسنج
هر چي هر چي
رتبه 0
0 برگزیده
112 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top