شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سال ها هست که برام سواله که چرا اصحاب کحف رو مردم اصحاب کف مي گن چه ربطي کف داره آخه
درب کنسرو بازکن برقی
هر چي هر چي
رتبه 0
0 برگزیده
112 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top