+ سال ها هست که برام سواله که چرا اصحاب کحف رو مردم اصحاب کف می گن چه ربطی کف داره آخه

+ قطعه نونی خواهم خرید خواهم انداخت به آب تا مگر خیس شود بخورم سال تا سال